• Hem
  • Vid dödsfall
  • Socialstyrelsen säger..
  • Obduktion

Obduktion

Obduktion (lagen om obduktion 1995:832, SOSFS 1996:28)
En obduktion kan vara klinisk eller rättsmedicinsk, detta stycke behandlar en ”vanlig” klinisk obduktion. Med obduktion menas att en avliden undersöks både utvändigt och invändigt. Resultatet från obduktionen ligger till grund vid dödsorsaktintyget när läkaren inte kunnat fastställa en trolig dödorsak, ifall den avlidne har genomgått en behandling och obduktion kan ge värdefull information om denna samt ifall den avlidne bar på några skador eller sjukliga förändringar. I förhållande till dessa kriterier kan anhöriga yttra sig ifall de vill att den avlidne ska obduceras eller inte. Även en skriftlig begäran från den avlidne kan ligga till grund för obduktion.

Under obduktionen, ifall så behövs, tas organen ut ur kroppen på den avlidne för att bättre kunna fastställa dödsorsaken via provtagningar och undersökning. Efteråt läggs organen tillbaka.