• Hem
  • Vid dödsfall
  • Socialstyrelsen säger..
  • Dödsbevis och dödsorsaksintyg

Dödsbevis och dödsorsaksintyg

Det åligger läkaren att dödförklara en avliden person med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. (Numera kan även sjuksköterskor med speciell utbildning dödförklara en person. Läkaren kan delegera dödförklaringen av en avliden till en sådan sjuksköterska. Dock så är det läkarens ansvar att dödförklaringen av den avlidne utförs.)

Den avlidne ska även märkas med ett identitetsband för att inte förväxlas på sjukhus inrättningen. Detta behöver inte göras av en läkare utan kan göras av vårdpersonal eller en sjuksköterska. Namn och personnummer ska finnas på märkningen.

Läkaren ska göra en noggrann yttre undersökning av den avlidne ifall inte en rättsmedicinsk undersökning föreligger. Ett beslut om klinisk obduktion underlåter inte läkarens uppgift att utföra den yttre undersökningen. Genom att en yttre besiktning görs skall kläderna lossas eller tagas av den avlidne.

Det finns även fler uppgifter som är läkaren ansvar som exempelvis dödsbevis och dödsorsaks intyg. Dödsbeviset skall utfärdas så snart som möjligt av läkaren som dödförklarar den avlidne, dock senast vardagen efter att dödsfallet konstaterades. Läkaren kan låta en annan läkare utfärda detta bevis men ansvaret ligger fortfarande på läkaren som konstaterade dödsfallet. Läkaren ska även sätta sig in i dödsfallet, avgöra om polisanmälan ska göras samt ifall den avlidne bär på något implantat såsom pacemaker.

Dödsorsaksintyget ska även utföras eller delegeras av läkaren på plats. Läkaren ska ifall det behövs ta initiativ till en klinik obduktion.  Dödsorsaksintyget ska sändas till Socialstyrelsen senast tre veckor efter att dödsbevisen utfärdades. Vid en rättsmedicinsk undersökning ansvarar Rättsmedicinalverket för detta.