• Hem
  • Aktiviteter
  • Övrigt
  • Religioner

Religioner

Asatro

Man talar om en andlig värld, en värld bortom vår. I Valans Spådom (Völuspa) nämns det överjordiska Gimlé, där man skall leva när jordelivet är färdigt. Asatroende personer har olika trosuppfattningar om livet efter döden. Några tror på reinkarnation, att man vandrar från existens till existens, beroende på handlingar och önskningar. En plats som man kan hamna i efter döden är Helheim, hos gudinnan Hel. Man tror att det är en en mörk och dyster plats, men den behöver inte nödvändigtvis vara det.
Upp

Ateism

Vad man egentligen menar med ateism varierar mycket. Det går inte att riktigt fastställa vad en ”ateist” tror på mer än att han inte tror på Gud. Till detta ingår ofta (men inte alltid) att man förnekar en själ, beständiga värden o.s.v.
Upp

Bahá’í

Det finns ett speciellt förhållande mellan själen och kroppen som tillsammans utgör en människa. Detta förhållande varar endast under ett jordeliv. När detta upphör återvänder var och en av dessa två komponenter till sitt ursprung, kroppen till jorden och själen till Guds andliga världar. Kommen från de andliga världarna, skapad till Guds avbild och med förmågan att utveckla gudomliga och himmelska egenskaper, fortsätter själen efter sitt avskiljande från kroppen att utvecklas i all evighet. Själen har sitt ursprung i Guds andliga världar. Den är upphöjd över materia och den fysiska världen. Själen efter dess avskiljande från kroppen, fortsätter att utvecklas tills den når fram till Guds närhet i en ställning och ett tillstånd, som verken tidsåldrarna eller århundradenas kretslopp eller förändringarna och händelserna i denna värld kan ändra. Den fortlever lika länge som Guds riket består. Den skall visa Guds tecken och Hans egenskaper och uppenbara Guds godhet och givmildhet. Man tror inte att själen föds tillbaka till detta ”jordiska liv”. Paradis är att vara i nära Gud. Helvete är frånvaro från Gud. Paradis/helvete/himmel är ingen fysisk plats. I detta liv må den troende utveckla goda egenskaper (dygder) som ”fäster” sig på själen för att utvecklas närmare Gud.
Upp

Buddhism

Buddhister tror på reinkarnation, på själens återfödelse. En buddhist som dör karmafri befrias denne från all världens lidande och uppnår på så sätt ett tillstånd som kallas nirvana. Man säger att nirvana betyder utslocknad eller ickeexistens, men även förgänglig och beständig. Tyvärr kan ingen levande människa klart och tydligt beskriva tillståndet nirvana. Nirvana är inget paradis, men lidandet har upphört och en bättre tillvaro har inträtt. Buddha uppnådde inte nirvana förrän han dog. Som i hinduismen är det karma som avgör till vad du återfödas till. Det är alltså ingen gudomlig, odödlig själ (atman) som återföds utan personens karma.
Upp

Hinduism

Reinkarnationen är ett inslag i samtliga hinduiska riktningar. Beroende på karma återföds allt liv i högre eller lägre form till dess moksha uppnås.
Upp

Islam

Profeten Muhammed berättar om återuppståndelsen efter döden och den Yttersta Domen. Livet och allt som finns i denna värld kommer att få ett slut på en fastställd dag. Allt kommer att utplånas. Denna dag kallas Qiyamah, dvs. den Yttersta Dagen. Alla människor som levt i världen sedan dess skapelse att få nytt liv och bli förda inför Allah, som kommer att döma dem. Detta kallas för återuppståndelse. Varje människas levnadshistoria – alla deras gärningar och missgärningar – deras själar – kommer att presenteras inför Allah på denna den Yttersta Domens Dag. Gud kommer att väga de goda gärningar mot de onda. Den vars goda gärningar överväger kommer att belönas, och den vars missgärningar väger tyngst kommer att straffas. De som klarar sig i denna bedömning kommer att gå till Paradiset, där eviga fridens portar kommer att öppnas för dem. De troende som blivit fördömda kommer att sändas till Helvetet – eldens och plågans hemvist.
Upp

Judendom

Själen kommer från Gud och återkommer till Gud. Himmeln är en plats där lugn och frid råder. Döden är inte slutet: den andliga världen beskrivs på hebreisk som Olam Ha-Ba, världen som skall komma, en messianisk ställning, varandets ställning.
Upp

Kristendom

De äldste kristna såg på döden som en skilsmässa mellan själ och kropp. Gnostikerna, menade att döden var en befrielse ur kroppens fängelse, men de kyrkliga författarna, som bekämpade gnostikernas åskådningar, trodde att själen lämnar kroppen i döden. Idag tror man att tiden upphör att existera efter döden och på ett evigt liv. Jesus kommer för att döma levande och döda. Man tror man har bara ett jordiskt liv. Genom Jesu död och uppståndelse besegrades döden. Människan kan genom honom gå samma väg genom döden till ett nytt evigt liv. Bibeln använder olika bilder när den tar upp ämnet: helvete, paradis, himmel etc.
Upp

Naturreligion

Fynd från neandertalgravar visar människogravar med vapen (flintaknivar, spjut, handyxor etc.). Detta vittnar om en tro på ett kommande liv efter döden. En grundläggande princip inom shamanismen är att inga själar förgås utan återkommer i andra skepnader (till exempel reinkarnation, där människor blir fåglar).
Upp

New Age

Man tror på själens odödlighet och livet efter detta jordiska livet. Det finns många olika förklaringar och filosofiska skolor som tar upp reinkarnation med rötter i hinduismen och buddhismen.
Upp

Zoroastrianism

Man tror att själen döms efter döden och fortsätter utvecklas genom ett helvete eller himmel. Kampen mellan det goda och det onda pågår. De som trodde på Ahura Mazda ville få andlig glädje efter döden och de troende som stödjade Ahriman ville bli straffade.